Tìm kiếm tài liệu trên Google

Tìm kiếm tài liệu trên Blog

[EBOOK] TIÊU CHUẨN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG, SUSTAINABLE AGRICULTURE NETWORK

Mạng lưới Nông nghiệp Bền vững và tổ chức Rainforest Alliance

Mạng lưới Nông nghiệp Bền vững (SAN) là một liên minh các tổ chức bảo tồ n phi lợi nhuận độc lập thúc đẩ y tính bền vữ ng về xã hội và môi trường của các hoạt động nông nghiệp bằng cách xây dựng các tiêu chuẩ n. Việc xây dựng bộ tiêu chuẩ n và chính sách và đánh giá được điều phối bỡi Ban Thư ký SAN đóng tại San José, Costa Rica. Cơ quan chứ ng nhậ n sẽ chứ ng nhận cho các nông trại hoặc tập đoàn làm đúng theo tiêu chuẩn và chính sách của SAN. Các nông trại đã chứng nhậ n hoặc tập đoàn đã chứ ng nhận có thể nộp đơn xin sử dụng thương hiệu đã đăng ký của Rainforest Alliance Certified™ cho các sản phẩm trồng trên nông trại đã chứng nhận.

Kể từ năm 1992, có hơn 600 chứ ng nhậ n cấp cho hơn 60,000 nông trại - bao gồm các nông trại quy mô hợp tác xã nhỏ gia đình cũng như các đồn điền - trên khắp 25 quốc gia đã đạt được các bộ tiêu chuẩn SAN trên 500,000 ha cho hơn 20 mùa vụ bao gồm cà phê coffee, cocoa, chuối, trà, quả dứa, hoa tươi và lá trang trí, và cam chanh. Các mùa vụ khác bao gồm aloe vera, táo, quả bơ, cherry, nho tươi, hạt cọ, kiwi, macadamia, xoài, quả lê, cao su và cây vanilla.

SAN bao gồm các thành viên sau đây: Conservación y Desarrollo (C&D), Ecuador; Fundación Interamericana de Investigación Tropical (FIIT), Guatemala; Fundación Natura, Colombia; ICADE, Honduras; IMAFLORA, Brazil; Nature Conservation Foundation, India; Pronatura Chiapas, Mexico; SalvaNatura, El Salvador; và Rainforest Alliance.

Sứ mệnh Mạng lưới Nông nghiệp Bền vững

Mạng lưới Nông nghiệp Bền vữ ng (SAN) thúc đẩ y tính hiệu quả nông nghiệp, bảo tồn sinh thái và phát triể n bền vữ ng cộng đồ ng bằng cách xây dựng các tiêu chuẩ n môi trường và xã hội. SAN tăng cường thúc đẩy phát triển theo hướng thực hành quả n lý tốt trong suố t chuỗi giá trị nông nghiệp bằ ng cách khuyế n khích các chủ nông trại thực hiệ n theo đúng các tiêu chuẩ n SAN, và bằng cách khuyế n khích các doanh nghiệp và người tiêu dùng hổ trợ tính bền vững.

SAN theo đuổi sứ mệnh bằng cách:

• Lồng ghép sản xuất bề n vữ ng cây trồ ng và vật nuôi vào chiến lược địa phương và khu vực ưu tiên theo hướng bảo tồ n đa dạng sinh học, xã hội được bảo vệ và môi trường trong lành.

• Nâng cao nhậ n thức chủ nông trại, doanh nghiệp và lãnh đạo doanh nghiệp về mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa hệ sinh thái lành mạnh, nền nông nghiệp bền vữ ng và trách nhiệm xã hội.

• Gi ới thiệu cho các lãnh đạo doanh nghi ệp và người tiêu dùng hiểu biết về tầm quan trọng khi lựa chọn các sản phẩm do nông trại sản xuấ t trong môi trường bền vững và trách nhiệm xã hội.

• Khuyến khích đối thoại giữa các tổ chức môi trường, xã hội và tập đoàn kinh tế.

Phía Bắc và phía Nam,về lợi ích c ủa nề n nông nghiệp bền vững.

Lịch sử Tiêu chuẩn Nông nghiệp Bền vững của SAN
Các nguyên tắc nông nghiệp bền vữ ng và tiêu chuẩ n hổ trợ được xây dự ng lần đầ u tiên bởi một quá trình tham gia của các bên liên quan chủ chốt ở Châu Mỹ La tinh từ năm 1991 đế n 1993. Vào năm 1994, các đồn điền chuối đầu tiên được cấp chứng nhậ n dựa trên tiêu chuẩ n này. Kể từ đó, tiêu chuẩn đã được thử nghiệm tại những nông trại quy mô khác nhau ở nhiều quốc gia thông qua hàng loạt các cuộc kiểm toán và hoạt động khác liên quan đế n cấp chứ ng nhậ n. Đầu năm 2003, Rainforest Alliance với tư cách là Ban Thư ký Mạng lưới Nông nghiệp Bền vững, đã xây dựng bả n chỉnh sửa chi tiết của tiêu chuẩ n c ủa bản 2002 thành bộ tiêu chuẩ n cập nhật hơn phù hợp với nhiệm vụ của Mạng lưới Nông nghiệp Bền vững. Từ tháng 11 2003 đến tháng 11 2004, Rainforest Alliance đã khảo sát lấ y ý kiến công khai, các tổ chức và cá nhân từ những quốc gia khác nhau được đề nghị đưa ra các khuyến nghị đối với bộ tiêu chuẩ n chỉnh sửa. Kết quả cuối cùng c ủa tiến trình này là một hội nghị c ủa Mạng lưới Nông nghiệp Bền vững tổ chức vào tháng 112004, trong đó các quyết định kỷ thuật cuối cùng được thực hiệ n.

Vào năm 2005, Mạng lưới Nông nghiệp Bền vững đã phê duyệt tiêu chuẩn với cấu trúc gồm mười nguyên tắc như hiện nay. Mười nguyên tắc đó là:

1. Hệ thống Quả n lý Xã hội và Môi trường

2. Bảo tồn Hệ sinh thái

3. Bảo vệ Động vật hoang dã

4. Bảo tồn Nguồn nước

5. Đối xử Công bằ ng và các Điều kiện Làm việc Tốt cho Công nhân

6. Sức khỏe Nghề nghiệp và An toàn lao động

7. Quan hệ Cộng đồ ng

8. Quả n lý Mùa vụ Tổng hợp

9. Quản lý Đất và Công tác Bảo tồn

10. Quản lý Rác thải Tổ ng hợp

Vào năm 2008, Ủy ban Tiêu chuẩn Quốc tế SAN và các nhóm kỷ thuật đã dẫn đầ u mộ t quy trình tư vấn công đồ ng khác - theo đúng các yêu cầ u c ủ a ISEAL Alliance’s Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards, đã tạo ra kết quả ban hành hai tài liệu:

• Tiêu chuẩn Nông nghiệp Bền vững, bản tháng 4 2009

• Phụ lục SAN - Các tiêu chí bổ sung SAN,bản tháng 4 2009

Phụ lục được thiết kế bắt đầu từ vi ệc thực hiệ n các thực hành tốt trên nông trại cây cọ dầu, mía đường và đậu nành. Phụ lục làm tăng cường các định nghĩa hệ sinh thái và bảo tồn cảnh quan, sử dụng năng lượng, khí ga phát ra từ nhà kính và quyề n sử dụng đất. Các tiêu chí mới này nay đưa vào bộ tiêu chuẩ n nông nghiệp bề n vữ ng bao gồm tất cả các mùa vụ do SAN ủy quyền. 

[EBOOK] TIÊU CHUẨN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG, SUSTAINABLE AGRICULTURE NETWORK

Quý bạn đọc có thể tải ebook trên về TẠI ĐÂY.

Từ khoá: ebook, giáo trình, tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững, nông nghiệp bền vững, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tiên tiến, Hệ thống Quản lý Xã hội và Môi trường, Bảo tồn Hệ sinh thái, Bảo vệ Động vật hoang dã, Bảo tồn Nguồn nước, Đối xử Công bằng và các Điều kiện Làm việc Tốt cho Công nhân, Sức khỏe Nghề nghiệp và An toàn lao động, Quan hệ Cộng đồng, Quản lý Mùa vụ Tổng hợp, Quản lý Đất và Công tác Bảo tồn, Quản lý Rác thải Tổng hợp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

levantaihg@gmail.com

Ai đã ghé thăm Blog

Flag Counter